Książki
Papiernia
Zabawki
Gry
Puzzle
Multimedia
Promocje
Na prezent
Skarpetki

Pośrednictwo finansowe a rozwój gospodarczy

Okładka książki Pośrednictwo finansowe a rozwój gospodarczy

Szczegóły:

Wydawca: CeDeWu
ISBN: 9788375565461
EAN: 9788375565461
oprawa: oprawa: broszurowa
format: 17x25 cm
język: polski
Seria: PLATINIUM
liczba stron: 244
rok wydania: 2013
(0) Sprawdź recenzje
Cena:
30,89 zł
46,00 zł
33% rabatu
Produkt niedostępny
Wpisz e-mail, jeśli chcesz otrzymać powiadomienie o dostępności produktu

Opis

Ce­lem opra­co­wa­nia jest ana­li­za ioce­na wpły­wu głów­nych in­sty­tu­cji po­śred­nic­twa fi­nan­so­we­go oraz ofe­ro­wa­nych przez nie usług fi­nan­so­wych na sfe­rę re­al­ną go­spo­dar­ki, atak­że roz­wój go­spo­dar­czy.Opra­co­wa­nie skła­da się zdzie­wię­ciu roz­dzia­łów, wktó­rych omó­wio­no in­fra­struk­tu­rę in­sty­tu­cjo­nal­no­-praw­ną sys­te­mu po­śred­nic­twa fi­nan­so­we­go wPol­sce zuwzględ­nie­niem funk­cji sys­te­mu fi­nan­so­we­go oraz je­go związ­ków ze wzro­stem iroz­wo­jem go­spo­dar­czym. In­sty­tu­cje po­śred­nic­twa fi­nan­so­we­go przed­sta­wio­no zper­spek­ty­wy po­szcze­gól­nych seg­men­tów ryn­ku fi­nan­so­we­go.Prze­ka­zy­wa­na do rąk Czy­tel­ni­ka książ­ka sta­no­wi uzu­peł­nie­nie kra­jo­wej li­te­ra­tu­ry fa­cho­wej do­ty­czą­cej ryn­ków fi­nan­so­wych, po­śred­nic­twa fi­nan­so­we­go iroz­wo­ju go­spo­dar­cze­go. Róż­ni się ona od więk­szo­ści wy­da­nych do­tych­czas pu­bli­ka­cji zte­go za­kre­su zin­te­gro­wa­nym po­dej­ściem do ana­li­zy pro­ce­sów go­spo­dar­czych, zpo­ło­że­niem moc­ne­go ak­cen­tu na współ­za­leż­no­ści za­cho­dzą­ce po­mię­dzy roz­wo­jem in­sty­tu­cji fi­nan­so­wych afunk­cjo­no­wa­niem re­al­nej sfe­ry go­spo­dar­ki.Książ­ka ad­re­so­wa­na jest za­rów­no do stu­den­tów kie­run­ku eko­no­mia, jak rów­nież kie­run­ku fi­nan­se ira­chun­ko­wość oraz za­rzą­dza­nie, atak­że do prak­ty­ków go­spo­dar­czych, in­te­re­su­ją­cych się ty­mi klu­czo­wy­mi dla go­spo­dar­ki za­gad­nie­nia­mi.
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
Tak
Nie
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj
Oczekiwanie na odpowiedź